นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 วิสัยทัศน์    (VISION)
          หลากหลายแหล่งเรียนรู้  ระบบดูแลนักเรียนได้มาตรฐาน   สานความร่วมมือชุมชน   บุคคลได้รับการพัฒนา   การศึกษาเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ใส่ใจน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง  คู่เคียงสู่ประชาคมอาเซียน และสากล
 
 พันธกิจ (MISSION)
. จัดการศึกษาให้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล (ปฐมวัย) ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖
. นักเรียนได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ
. จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ. พัฒนาครูให้เป็นครู มืออาชีพ
. ส่งเสริมชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
๖. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  สำนึกในความเป็นไทย นำวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๗. จัดการเรียนการสอน ประชาคมอาเซียนและสากล บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
 
 เป้าหมาย   (GOAL)
๑.   นักเรียนจบการศึกษาในช่วงชั้นที่ ๑๒ และนำส่งนักเรียนให้จบการศึกษาภาคบังคับ ๑๐๐ %
นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานครบทุกสาระการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า ๘๐ %
นักเรียนทุกคนดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่น้อยกว่า ๘๐ %
พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพทุกคน ร้อยละ ๑๐๐ %
ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา ร้อยละ ๘๐ %
๖. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาคนเองอย่างต่อเนื่อง iร้อยละ  ๘๐ %
๗. นักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึกในความเป็นไทย มีวิถีชีวิตตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ ๙๐ %
๘. นักเรียนมีความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียนและสากล ร้อยละ ๘๐ %
 
 อัตลักษณ์นักเรียน
ยิ้มง่าย   ไหว้สวย
 

 

 

 

 

Comments