ประวัติโรงเรียนประวัติโรงเรียน

 

                  โรงเรียนบ้านร่องไผ่  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่   ๑  เดือนสิงหาคม    พ.ศ.   ๒๔๙๓    เดิมชื่อว่าโรงเรียนประชาบาล  ตำบลท่าลี่  ๗   (บ้านร่องไผ่)  จัดตั้งโดยนายสุวัจน์   กาษรสุวรรณ  ผู้ตรวจราชการประถมศึกษา  เป็นประธานในการจัดตั้ง  และได้แต่งตั้งให้  นายมุข     แก้วยาศรี  เป็นครูใหญ่คนแรก      ต่อมา วันที่   ๑   เดือนพฤษภาคม    พ.ศ.   ๒๕๐๘ ได้สละทรัพย์ซื้อที่ดินของราษฎรในหมู่บ้าน  ราคา    ๒๐   บาท  และจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น  ๑  หลัง  เนื้อที่ ๖ ไร่ ๓ งาน ๓๙ ตารางวา  และได้เปิดการเรียนการสอนเรื่อยมา    ปัจจุบันโรงเรียนบ้านร่องไผ่  มี  นางสมิหรา  สาริกา  เป็นผู้อำนวยการ  และได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น  อนุบาล ๓ ขวบ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  มีนักเรียนจำนวน  ๕๗    คน (ข้อมูล ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) ครูจำนวน   ๔   คน  นักการฯตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า ๔ จำนวน  ๑  คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ คน(ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ) มีอาคารอเนกประสงค์ แบบ312 จำนวน ๑ หลัง  ส้วมแบบ๖๐๑/๒๖ ชำรุด ๒ ที่ ๑ หลัง

Comments