กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายสมศักดิ์   วงค์คำโสม      
นายชู   โคตรมหา  
นายทอง   คำวงษา  
นายอุลัย   โคตรมหา  
นายหนูเจียร   สุธงษา  
นายไชยยันต์  แก้วแสนทิพย์  
นางเพ็ญศรี   แก้วแสนทิพย์ 
นายอุทิศ  ขันทะคีรี  
นายสาคร  แก้วแสนทิพย์  
นายจรัญ  นาคำ 

นางสมิหรา   สาริกา  
Comments